Intro AmstelveenSport

Na het succesvolle 2019 waren de voortekenen voor 2020 zeer positief. Het jaar ging ook goed van start, tot de overheid half maart noodzakelijke, maar beperkende maatregelen invoerde vanwege de COVID-19 pandemie. Er volgde een jaar van steeds veranderende omstandigheden waarin accommodaties afwisselend open met milde beperkingen, open met zware beperkingen of gesloten waren. Bij AmstelveenSport sloten voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 23 sportaccommodaties. Tegelijkertijd ging bij ons de deur wagenwijd open om samen met de gemeente Amstelveen, de verenigingen te adviseren en te ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld gezorgd voor uitstel van betaling van de huren. Daarnaast adviseerden we verenigingen bij het implementeren van de nieuwe regels.

Foto: Naomi Heidinga

Sport als levensbehoefte

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Nooit eerder waren er buiten zoveel fitnessers, wielrenners en joggers. En er werd ook in huis meer bewogen. AmstelveenSport heeft daarvoor een succesvol online beweegplatform gelanceerd, waarop inwoners van Amstelveen met behulp van de buurtsportcoaches thuis konden blijven bewegen. Daarnaast was er natuurlijk het balkonzwaaien met ouderen geïnitieerd door onze buurtsportcoach. Dit initiatief is landelijk overgenomen in de Nationale Balkon Beweegdag. Bewegen is écht een eerste levensbehoefte, dat is meer dan ooit zichtbaar geworden.

Nationale Sportweek

In september hebben we ondanks de toen geldende maatregelen toch een mooie Nationale Sportweek kunnen organiseren. Met onze eigen activiteiten en activiteiten van verenigingen hebben we een groot aantal mensen in beweging gebracht. Tijdens de sluiting van de sportweek waren bovendien Anneke van Zanen (voorzitter van de NOC-NSF) en Olga Commandeur (presentatrice van Nederland in Beweging) bij ons te gast.

Sportiefste gemeente van de Randstad

In december kwam de Atlas 2020 voor gemeenten uit waarin Amstelveen werd uitgeroepen tot de sportiefste gemeente van de Randstad en landelijk op de achtste plek stond. In de atlas wordt Amstelveen vergeleken met andere gemeenten op 50 punten op het gebied van sport. Amstelveen heeft het meeste aanbod van georganiseerde sport, daarnaast hebben we meer hockeyvelden, rugbyvelden, honkbalvelden, golfbanen en tennisbanen dan andere gemeenten in de Randstad.

Verder heeft de Nederlandse Sportraad een rapport gepubliceerd waarin zij pleiten voor een wettelijk kader waarin sport en bewegen wordt aangemerkt als een publieke voorziening. De sportraad concludeert “In het licht van de resultaten van dit onderzoek lijkt het „logisch” het gemeentelijk sportbeleid „breder” te bezien dan alleen investeren in het aanbod van accommodaties “. Met deze landelijke aandacht voor sport en bewegen en het advies de sport beter te financieren kunnen we de sportdeelname vergroten en nog meer Amstelveners bereiken die nu nog niet (genoeg) bewegen.

Speerpunten

De belangrijkste speerpunten in 2020 zijn:

 1. 6 oktober 2020: ondertekening SportAkkoord Amstelveen
 2. 19 oktober 2020: Eerste aandeelhoudersvergadering gemeente Amstelveen en AmstelveenSport
 3. Iedereen tijdens de Coronaperiode zo goed mogelijk aan boord houden. Er zijn voor de verenigingen en voor de medewerkers.
 4. Steunmaatregelen aanvragen.
 5. Inzetten op digitaal sportaanbod.
 6. MQ test op scholen
 7. Nieuwe zwemvoorziening

Financieel

AmstelveenSport B.V. sluit het jaar 2020 af met een nihil- resultaat, € 0.-.

Het definitieve resultaat is opgebouwd uit het resultaat uit de bedrijfsvoering inclusief de toekenningen van de aangevraagde steunmaatregelen vanuit het Rijk. Voor AmstelveenSport betreft dit de TVS – regeling (Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodaties) en de SPUK IJZ- regeling (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden). Voor wat betreft de financiële ondersteuning vanuit de SPUK IJZ regeling is rekening gehouden in deze jaarrekening met een compensatie naar een nihil- resultaat.

 

Visie

Onze visie is dat sport bijdraagt aan meer gezondheid, meer welzijn, meer sociale samenhang en zo aan een mooiere en betere samenleving.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de volgende concrete doelstellingen:

 • Inwoners van Amstelveen stimuleren te gaan en te blijven bewegen en sporten;
 • Synergie bevorderen tussen de breedtesport, talentontwikkeling en daaruit resulterende topsport;
 • Integraal sportbeleid bevorderen en realiseren;
 • Vanuit sport(beleid) bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Amstelveen als sportstad en als woon- en leefgemeenschap;
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding en actieve deelname aan de maatschappij bevorderen;
 • Middels sport en bewegen de gezondheid van de inwoners van Amstelveen bevorderen;
 • Aandacht vragen voor het afstemmen van de groei van de sportfaciliteiten op de bevolkingsgroei van Amstelveen;
 •  AmstelveenSport handelt daarbij overeenkomstig de doelstellingen van het beleid van de gemeente Amstelveen.

Onze doelen verwezenlijken wij door

 • het adequaat beheren, exploiteren en in stand houden van (sport)accommodaties;
 • het ondersteunen van (breedtesport) verenigingen en andere sportorganisaties;
 • activiteiten, projecten en evenementen te organiseren of te ondersteunen, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, dit in de ruimste zin van het woord;
 • samenwerking zoeken en bevorderen tussen gemeente, bedrijfsleven, (sport)verenigingen, onderwijs en andere instanties, organisaties en individuen, die willen bijdragen aan de realisatie van deze doelen.

Ons team

AmstelveenSport wordt geleid door de directeur in hechte samenwerking met het managementteam.

AmstelveenSport is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Zwembad De Meerkamp
 • Sportfacility:  verhuur, horeca en beheer van sportaccommodaties
 • Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.

Aantal medewerkers 2020: XX (2019: 82)
Gemiddeld aantal fte’s in 2020: XX (2019: 56,09)
Klik hieronder voor de samenstelling van de bestuursorganen binnen AmstelveenSport per ultimo 2020

Heleen van Ketwich Verschuur
Directeur
AmstelveenSport