Finance

Manager Finance: Emmeline Bouwmeester

Finance

AmstelveenSport B.V. heeft in 2020 te maken met zeer veranderende omstandigheden als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus. Er is adequaat gereageerd door gebruik te maken van de beschikbare tegemoetkomingsregelingen van het Rijk en interne sturing op de kosten.

Het tijdig en adequaat reageren op deze gewijzigde externe omgevingsfactoren leidt tot uitbreiding van managementinformatie en verantwoordingsdocumentatie, zoals impactanalyses van de crisis, begrotingsscenario’s en liquiditeitsoverzichten.

AmstelveenSport B.V zal zich onverminderd in blijven zetten op efficiënte en doelgerichte interne sturing, alsook de inzet van de beschikbare steunmaatregelen om zodoende haar dienstverlening optimaal voort te kunnen zetten.

Resultaat

AmstelveenSport B.V. sluit het jaar 2020 af met een nihil- resultaat, € 0.-.

Het definitieve resultaat is opgebouwd uit het resultaat uit de bedrijfsvoering inclusief de toekenningen van de aangevraagde steunmaatregelen vanuit het Rijk. Voor AmstelveenSport betreft dit de TVS – regeling (Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodaties) en de SPUK IJZ- regeling (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden). Voor wat betreft de financiële ondersteuning vanuit de SPUK IJZ regeling is rekening gehouden in deze jaarrekening met een compensatie naar een nihil resultaat.

De omzet over 2020 bedraagt €7.400.000. Dit is een daling van 5,2% ten opzichte van 2019. De daling is geheel te wijten aan de terugval in inkomsten als gevolg van de gehanteerde preventieve Corona maatregelen.

De totale kosten kennen met € 7.425.000 een daling van 1,4%. De daling zien we met name terug bij de personele- en huisvestingslasten. De totale operationele kosten zijn goed binnen begroting gehouden.

Het resultaat over 2020 ad € 0 wordt toegevoegd aan de reserves van de onderneming.

COVID-19 REGELINGEN

Vanaf 16 maart 2020 zijn gedurende het jaar diverse sportaccommodaties, zwembad en horeca tijdelijk gesloten volgens de op dat moment geldende voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid. Om het hieruit voortvloeiende omzetverlies aan te vullen heeft AmstelveenSport aanvragen ingediend voor de diverse tegemoetkomingsregelingen van de overheid.

BTW

Als gevolg van de huidige wet- en regelgeving is AmstelveenSport in 2020 uitgegaan van een vrijgestelde situatie ten aanzien van de BTW-plicht. Tegelijkertijd is zij ten aanzien van de BTW-positie in vooroverleg getreden met de belastingdienst, als gevolg van deze verruiming van de BTW-sportvrijstelling.