Human Resources

Manager HR: Frouke van Griensven

HUMAN RESOURCES

Het eerste kwartaal van 2020 stond voor HR vooral in het teken van de voortzetting van de optimalisatie van de HR processen, de verdere ontwikkeling van nieuwe en bestaande regelingen en het doorvoeren van wettelijke regelgeving. Zo zorgde de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans er voor dat we een andere aanpak en inzet wat betreft onze flexibele schil moesten gaan hanteren. De afdeling HR pakte door in de professionalisering en de integratie tussen medewerkers en het organisatiebelang.
Half maart ontstond er een totale ommezwaai in bedrijfsvoering, locaties werden gesloten, reisbewegingen werden geminimaliseerd, thuiswerken werd zoveel mogelijk ingezet en er volgenden vele online overleggen over hoe om te gaan met de gestelde overheidsmaatregelen en het perspectief.
Nieuwe projecten werden on hold gezet, de focus van HR kwam volledig te liggen op het in goede banen leiden van de inzet van medewerkers binnen de organisatie te midden van een sterk veranderende omgeving.

FTE

Het aantal fte is in 2020 minimaal gedaald naar 56,54 met een headcount van gemiddeld 82 medewerkers. We hebben medewerkers waarvan contracten van rechtswege afliepen, bij goed functioneren een verlenging aan kunnen bieden. In het vierde kwartaal hebben we zelfs nieuwe flex medewerkers aan kunnen nemen. De krapte op de arbeidsmarkt in de zwembranche is nog steeds merkbaar. Reden genoeg om het aanhouden van medewerkers voorop te stellen en ontwikkeling te blijven aanbieden. Ook in een periode van onzekerheid wat betreft mogelijkheden in bedrijfsvoering.

In onderstaand schema wordt het FTE van 2020 ten opzichte van 2019 per afdeling weergegeven met als peildatum 31 december van het betreffende kalenderjaar.

MAATWERK BIJ VERZUIM

Ook in 2020 blijkt dat preventief beleid en maatwerk bij verzuim en re-integratie een meer positief effect geeft. Medewerkers keren op een duurzame wijze terug naar de werkvloer, de belasting van andere collega’s blijft beperkt als het gaat om het overnemen van werkzaamheden.

Bij iedere verzuimmelding of melding van afwezigheid hebben we de vragen gesteld: ben je met de huidige klachten in staat om te werken? Zou je zonder overheidsmaatregelen wèl naar het werk komen? Medewerkers die in staat waren te werken en vanwege overheidsmaatregelen thuis moesten blijven, konden zo worden ingezet om thuis te werken.

Het verzuimpercentage van 2020 laat dan ook een zuiver cijfer zien en is niet vertroebeld door registratie van afwezigheid vanwege overheidsmaatregelen. Het kort durende verzuim is minimaal gebleven als effect van het inzetten van onder meer thuiswerken. Het langdurige verzuim is echter gestegen naar 6,10% (2019: 4%), met pieken in de maanden februari, maart, april en vervolgens in november en december. Wat alles te maken heeft met de heersende pandemie.

Behoud van medewerkers

Als organisatie hebben we er alles aan gedaan om iedere medewerker aangehaakt te houden. Dit kregen wij voor elkaar door alle soorten van communicatie in te zetten, contacten met collega’s bleven zo bestaan. Daar waar mogelijk werden alternatieve werkzaamheden aangeboden op locatie of om vanuit thuis uit te kunnen voeren. Indien noodzakelijk hebben we gefaciliteerd in onder meer de inzet van calamiteitenverlof en zorgverlof. Bij elke situatie hebben we de veiligheid en gezondheid van medewerkers voorop gesteld en de mentale weerbaarheid afgewogen.

CAO Zwembaden

De CAO Zwembaden is na onderhandelingen met werkgevers met een jaar ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2021. Er werd erkend dat zwembaden financieel ongekend zware tijden doormaken, leden zijn bereid gevonden om financieel gezien een pas op de plaats te maken.

Uit eerdere onderhandelingsresultaten is met ingang van januari 2020 een private aanvullingsregeling ingesteld, deze regeling voorziet in een reparatie van de WW en de WGA. De cao verhoging welke was overeengekomen voor 1 juli 2020 is tevens doorgevoerd.